POLITYKA PRYWATNOŚCI i Cookies

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13 RODO

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest : ART SPACE Olha Kushnir, adres siedziby: ul. Grzybowska 4/U6A, 00-131 Warszawa, NIP:5272934765  (zwaną dalej ART SPACE).

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zleconych prac protetycznych przez ART SPACE

3) W zakresie niezbędnym do wykonania zleconych przez Państwa prac protetycznych , a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez ART SPACE działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Pracownię ciążącego obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. W pozostałym zakresie, w tym zawarcia i realizacji umów cywilno-prawnych zlecenia, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie jest niezbędna, na podstawie takiej zgody.

4) ART SPACE jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami ) na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy ART SPACE Podwykonawcami Pracowni. Ponadto ART SPACE  jest zobowiązana do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

5) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania zawartej z Państwem umowy.

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwa z ART SPACE umowy , a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa z ART SPACE umowy. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) Państwa dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu.

10) Wykorzystywane rozwiązania techniczne.

11) Korzystamy z plików Cookies.

12) Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookies ze swojego komputera.