Regulamin ART SPACE

Ważne: należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami, ponieważ korzystanie z jakichkolwiek USŁUG jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków i zawarciem wiążącej prawnie umowy. Aby korzystać z jakichkolwiek USŁUG Użytkownik musi zaakceptować niniejsze warunki. Warunki muszą być zaakceptowane zgodnie z treścią, w jakiej są przedstawione.

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Strona www.artspacecadcam.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Niniejszy regulamin określa:

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, na podstawie niniejszego Regulaminu

Warunki świadczenia usług objętych Regulaminem;

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług objętych Regulaminem,

Tryb postępowania reklamacyjnego.

 § 2. SŁOWNICZEK

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy i zwroty oznaczają:

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi.

USŁUGA – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony

FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.artspacecadcam.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

REGULAMIN – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.

USŁUGODAWCA –  ART SPACE Olha Kushnir , adres siedziby: ul. Grzybowska 4/U6A,00-131 Warszawa,  NIP: 5272934765, REGON:386867151, adres poczty elektronicznej: biuro@artspacecadcam.pl, tel.: +48  732 949 836.

STRONA –www.artspacecadcam.pl

§ 3. OPIS USŁUGI

1.Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usługi Elektronicznej: korzystanie z Formularza Kontaktowego.

2.Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.Za pośrednictwem Strony nie dochodzi do zawarcia umów innego rodzaju, niż wskazane w pkt.1. Niniejsza Strona służy zapoznaniu się z asortymentem towarów lub usług świadczonych przez przedsiębiorcę oraz nawiązanie z nim kontaktu celem ewentualnego negocjowania warunków współpracy. Zawarcie tego rodzaju umowy następuje w siedzibie przedsiębiorcy lub na odległość.

4.Cenniki, reklamy i opisy produktów lub usług, które opublikowano na Stronie, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 § 4.  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY I ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

 Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w  § 3 pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Tak, proszę o kontakt”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól formularza kontaktowego, znajdującego się na Stronie w zakładce „Kontakt”, które obejmuje:

1.  podanie danych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (email).

2.  zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Usługodawca może odmówić świadczenia usług w razie:

1.  naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

2.  podjęcia przez Użytkownika działań, które ingerują w niezakłócone korzystanie ze Strony lub usług przez innych Użytkowników

3.  podania przez Użytkownika błędnych danych, wymaganych do świadczenia usługi

4.  tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia usługi z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony.

W wypadku odmówienia świadczenia usług Usługodawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Użytkowników zebranych w celu świadczenia powyższej usługi.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie. 

§ 5 WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1.    komputer z dostępem do Internetu,

2.    dostęp do poczty elektronicznej,

3.    przeglądarka internetowa,

4.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§ 6. REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług na adres poczty elektronicznej biuro@artspacecadcam.pl, lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

Oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy),

Przedmiot reklamacji,

Okoliczności uzasadniające reklamację.

Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 7 ZMIANY POSTANOWIEŃ REGULAMINU

Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca opublikuje te zmiany na Stronie i poinformuje o nich Użytkownika.

Zmiany Regulaminu obowiązują aktualnych Użytkowników począwszy od następnego okresu rozliczeniowego.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem Usług na podstawie niniejszego regulaminu, będzie rozpoznawał sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności Usługodawcy.

Do Umów zawieranych za pośrednictwem Strony stosuje się prawo polskie.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

NINIEJSZYM POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE ZAPOZNALI SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I ROZUMIEJĄ JEGO POSTANOWIENIA ORAZ ŻE KORZYSTAJĄC Z USŁUG ORAZ STRONY AKCEPTUJĄ PAŃSTWO JEGO WARUNKI